forbot
Magyarország
Szûrõaudiométer SA-52 buy in Székesfehérvár on Magyar
Magyar
  Szûrõaudiométer SA-52 buy in Székesfehérvár on Magyar
  Valuta HUF
  Szûrõaudiométer SA-52 buy in Székesfehérvár on Magyar
  Vásárolni Szûrõaudiométer SA-52
  Szûrõaudiométer SA-52

  Szûrõaudiométer SA-52

  ID: 2292: 16782
  Check availability
  Reconfirm the price with seller
  0UAH
  Do you have any questions about the product/service?
  Please, leave your inquiry and company manager will contact you.
  Magyarország, Székesfehérvár
  Leírás
  Légvezetéses és csont ve ze -
  téses hallás küszöb mé rés a leg -
  kor szerűbb eljárással ■ Kis mé -
  re tű, mikropro ce sz sz o ros, hordozható
  ké szülék be épí tett me -
  mó riával és szá mí tó gé pes üzemmóddal
  ■ Szám je gyes és szö ve -
  ges kijelzés ■ Mozgó érint kezők
  nél küli fel építés ■ Páciens -
  vissza jel zé sen alapuló kü szöb fel -
  is me rés ■ A be épí tett mikrofonon
  és a fej hall gatón keresztül szólha
  tunk a beteghez ■ Zaj vé dett
  (20dB csillapítású) fej hallgató
  ■ Csontvezetéses vibrátor csatla -
  ko zási lehe tő ség ■ Keskenysávú (NBN) vagy szélessávú (WN) ellenol -
  da li masz ko lás szinkronmaszkolással is ■ Számítógépes csatlakozási
  lehe tőség, valós idejű mérés követhetőség ■ Felhasználói beállítási le -
  he tőség, mellyel a kezelő beállíthatja a készüléket az alkal mazási célnak
  megfe lelő rutinra ■ Tárolási kapacitás: 99 személy teljes lég- és
  csont veze té ses hallásgörbéje ■ Az eredmények visszakeres he tők és
  az LCD kijel zőn megjeleníthetők ■ Alkalmazási kör: házi-, családorvosi
  igé nyek, körzeti, rendelőintézeti feladatok, hallókészülék beállí tás, mun -
  ka alkalmassági, munka védelmi vizsgálatok ■ Csen des kabin, vagy a zon
  kívül történő mérések ■ Hangmegjelení tés: fo lya ma tos vagy szag gatott
  (kézi vagy automata) ■ Fordított (re ver se) meg sza kítási üzem mód
  ■ Frekvenciák és max. szintek: 250-8000Hz, 100 dB AC és 60dB BC kö -
  zépfrekven ciákon ■ Hálózati feszültség: 100-240 V,50/ 60Hz ■ Tel je sít -
  mény: max. 2VA ■ Súly: 0.45 kg ■ Méret: 195 x150 x 50 mm ■ A ké -
  szü lékben választható nyelvek: magyar, angol, szlo vák, román
  Contact the seller
  Szûrõaudiométer SA-52
  Szûrõaudiométer SA-52
  View also áruk kategóriák "A hallás diagnosztikai , halláscsökkenés , nagyothallás ( vizsgállási ) berendezések , felszerelések , eszközök ) , hallás és hallókészülékek"
  miatt
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Nincs kitöltve a kötelező mező
  Helytelenül be van töltve a mező
  Helytelenül be van töltve a mező
  Compare0
  ClearKiválasztott poziciók: 0